GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”), Doğu Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Kapsanya”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuat ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
İşbu Politika’nın amacı, Kapsanya tarafından işletilmekte olan www.kapsanya.com internet sitesinin ve mobil uygulamanın (“Platform”) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Kapsanya ile paylaşılan veya Kapsanya’nın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları
Aşağıda Kapsanya tarafından işlenen ve Mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. İşlenecek kişisel veriler ve işlenme amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Ad, Soyadı: Üyelik kaydı ve hesabınızın oluşturulması,
 • Doğum Tarihi: Doğum gününüze ve yaş grubunuza özel kampanyalarla ilgili sizi bilgilendirmek,
 • Cinsiyet: Kadınlar günü, Anneler günü, Babalar günü gibi özel günlere ilişkin kampanyalarla ilgili sizi bilgilendirmek,
 • E-posta adresi: Herhangi bir nedenle sizinle iletişim kurmak veya bildirim yapmak,
 • Meslek: Mesleğinize özel kampanyalarla ilgili sizi bilgilendirmek,
 • Şehir: Bulunduğunuz şehre özel kampanyalarla ilgili sizi bilgilendirmek,
 • Konum bilgisi: Bulunduğunuz konumdaki veya yakınınızdaki kampanyalardan sizi haberdar etmek (Konum bilgileri, Kapsanya tarafından hiçbir sunucuda saklanmamaktadır),
 • IP Adresi/Mobil Cihaz ID: Üyelerimizin mobil cihazlarına bildirim göndermek,
 • Erişim Kayıtları: Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
 • Kullandığınız veya kullanmadığınız halde kampanyalarından haberdar olmak istediğiniz için Platform üzerinden seçtiğiniz; banka hesabı, kredi kartı, uçuş kartı, GSM operatörü, televizyon paketi, internet tarifesi gibi bilgileriniz (sadece isimleri istenir), Platform üzerinden hizmetlerin sunulması, şirket içi raporlama, iş geliştirme, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecektir.
Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Veri Sahibi ile iletişime geçmek veya Platform üzerindeki deneyimi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Kapsanya tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.
Kapsanya ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu istisnalar; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin (Kapsanya ile Veri Sahibi arasında) kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) veri sorumlusunun (Kapsanya) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
Kişisel Verilerin Aktarımı
Kapsanya, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kapsanya’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Kapsanya, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir. Kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesinde işaret edilen usul ve şartlar çerçevesinde, Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.
Açık Rıza Gerektiren Hallerde Onay
Kapsanya internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanan kişiler, işbu Gizlilik Politikası’na ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek suretiyle kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin ve Politika’nın öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda, Veri Sahibinin paylaşmasıyla veya otomatik olarak toplanmaktadır. İşlenecek veriler ve işleme amaçlarının hukuki dayanağını; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat oluşturmaktadır. İşbu hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenme ve Saklanma Süreleri
Kapsanya ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Kapsanya’nın ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından info@kapsanya.com adresine, başvuru sahibinin Kapsanya’ya daha önce bildirdiği ve Kapsanya sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile iletilebilecektir. Kapsanya, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kapsanya’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Üçüncü Kişilerin İnternet Sitelerine Link Verilmesi
Platform üzerinde, kampanya sahibi üçüncü kişilere ait internet sitelerine, uygulamalara linkler verilmektedir. Bu sitelerde yer alan, üçüncü kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda Kapsanya’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ile kişisel verileri işleme politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz. 
Kullanıcı İzinleri
Mobil uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.
 • Konum İzni: Bulunduğunuz konumdaki veya yakınınızdaki kampanyalardan sizi haberdar etmek için istenir. Konum iznini kapatmanız halinde bu hizmetimizden yararlanamazsınız. Konum bilgileri, Kapsanya tarafından hiçbir sunucuda saklanmaz.
 • Depolama İzni: Mobil cihazın belleğinde, uygulama içerisinde kullanılan ikonların ve uygulamaya ait veri tabanının saklanmasına ve değiştirilmesine olanak verir.
 • Anlık Bildirim (Push-Notifications) İzni: Hizmetlerimiz ile ilgili, tercih ve beğenileriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız halinde sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz ürünler ile ilgili güncel kampanyaları paylaşmak gibi amaçlar için kullanılır.
 • Uygulama Yaş Sınırı: Kapsanya Android Uygulaması, Google tarafından alınmış IARC Sertifikası sonuçlarına dayanarak Tüm Yaşlar için kullanılabilir vasfını almıştır.
Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Kapsanya, işbu Gizlilik Politika’sınıı her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Böyle bir durumda, değiştirilen sözleşmenin mobil uygulama içerisinde veya internet sitesinde yayımlanması ile değişiklikler geçerlilik kazanacaktır.