KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Doğu Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile www.kapsanya.com internet adresinde yer alan siteye ve/veya Kapsanya mobil uygulamasına Kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Tanımlar

İşbu sözleşmede yer alan;
Sözleşme, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
Kapsanya, Doğu Bilgi Teknolojileri A.Ş.’yi,
Platform, www.kapsanya.com internet sitesini ve Kapsanya mobil uygulamasını,
Kullanıcı, Platform’a üye olan ve Platform aracılığı ile İşletme tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden veya ürünlerden faydalanan gerçek kişiyi,
İşletme, Platformda ilan edilecek ve Platform aracılığı ile İşletme tarafından satışa sunulacak hizmetleri veya ürünleri, Kullanıcı'ya bedeli karşılığında yine Platform’da ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,
Hizmet, Platform’da ilan edilecek ve Platform aracılığı ile İşletme tarafından satışa sunulacak ve İşletme tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetleri veya ürünleri, ifade eder.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Platform üzerinden erişilen Kapsanya’nın ve İşletmelerin hizmetlerinden faydalanılmasına, Kullanıcı tarafından sağlanan verilere ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Platformun kullanımına ilişkin olarak Kapsanya tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Kapsanya tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve hizmetlerden faydalanılamamasından Kapsanya sorumlu değildir.
4.2. Kapsanya'nın Kullanıcılar’ına verdiği hizmet, İşletmeler tarafından sunulan/sağlanan/uygulanan kampanyaların Platform aracılığı ile Kullanıcılar’a bilgilendirmesinin, tanıtımının ve bildirimlerinin yapılması ile Kullanıcılar’ın faydalanabilmesi için İşletmelerle Kapsanya’ya özel kampanyalar hazırlamaktır.
4.3. Sözleşme’yi onaylamayan Kullanıcılar’a Kapsanya’nın Platform’daki hizmetlerinin tam ve eksiksiz verileceği garanti edilmemektedir. Kapsanya’ya özel kampanyalar için üyelik şarttır.
4.4. Kapsanya, Platform üzerinden; banka hesabı, kredi kartı, uçuş kartı, GSM operatörü, televizyon paketi, internet tarifesi gibi Kullanıcıların işaretlediği içeriklere özel kampanyaların neler olduğuna ilişkin Kullanıcılarını bilgilendirme hizmeti sunar. İşletmeler tarafından sunulan/sağlanan/uygulanan kampanyalar, Kapsanya’nın taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, Kapsanya’ya özel kampanyalar hariç Kapsanya’nın rolü, Kullanıcı’yı İşletme’nin kampanyalarından haberdar ettiği aracı bir hizmet olarak yorumlanmalıdır.
4.5. Kullanıcı tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Kapsanya’ya bildirecektir.
4.6. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri, işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak, Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında işleyecek, saklayacak ve aktarabilecektir. Kullanıcı, Kapsanya’nın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder.
4.7. Kapsanya, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Kullanıcı, madde 4.3’te olduğu gibi Platform’u kullanmaya devam edebilir.
4.8. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Platform’un içeriği ve yazılımı Kapsanya’ya aittir ve telif hakkı korunmaktadır.
5.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’un içeriğini kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Platform üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.
5.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Kapsanya’nın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1. Platform’daki, yazılım ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Kapsanya’nın Platform’daki, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
6.2. Kullanıcı, Platform üzerinden Kapsanya’nın kontrolünde olmayan üçünü kişi İşletmelerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu linkler, yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacı veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Söz konusu linkler vasıtasıyla Platform üzerinden erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kapsanya’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.3. Kapsanya, Platform’daki kendisinin aracı olmadığı kampanyalarla ilgili bilgileri İşletmelerin kamuya açık internet sitelerinden almaktadır ve kampanyalar için Platform üzerinden bu internet sayfalarına link vermektedir. Kullanıcı, Kapsanya'nın bu kampanyaları sunan/sağlayan kişi olmayıp, yalnızca İşletme ile Kullanıcı arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. Kapsanya, İşletme tarafından Kullanıcı'ya sunulan/sağlanan/uygulanan kampanyaların belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. Kullanıcı, bu türlü talepleri yalnızca İşletme'ye karşı ileri süreceğini, Kapsanya'nın bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, Kapsanya'ya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
6.4. İşletmelerin kendi kampanyaları ile ilgili değişiklik yapma ve sonlandırma hakkı kampanyayı sunan ya da aracılık eden İşletmelere aittir. İşletmelerin bu haklarını kullanması veya başkaca nedenlerle Kullanıcılar’ın kampanyaları kullanamaması nedeniyle Kapsanya’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte süresiz olarak yürürlüğe girer.
7.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin sona erdirebileceklerdir. 

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
8.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
8.3. Kullanıcılarla, kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Platform’da yer alan genel bilgilendirmeler aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli olarak kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
8.4. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

MADDE 9. SATIŞ KOŞULLARI

9.1. Kapsanya aracılığı ile İşletme tarafından ilan ve teklif edilen Hizmetleri satın almak için Platforrm’a üye olmak gerekmektedir.
9.2. Kapsanya'nın Kullanıcılarına verdiği Hizmet, Platform aracılığı ile İşletme tarafından satışa sunulan Hizmetlerin Kullanıcılar tarafından satın alınması ve Platform’da ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.
9.3. Kullanıcı, Platform aracılığı ile İşletme tarafından ilan ve teklif edilen Hizmeti yine Platform’da ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İşletme'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının satın almış olduğu Hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.
9.4. Kullanıcı, Kapsanya aracılığı ile İşletme'den satın aldığı Hizmeti, aksi kararlaştırılmadıkça, tek seferde kullanacaktır. Kullanıcı'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, Hizmetin ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde İşletme tarafından düzenlenerek Kullanıcı'ya verilecektir. Kapsanya, Hizmetin sağlayıcısı/sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9.5. Kullanıcı'nın Kapsanya aracılığı ile satın aldığı Hizmet veya kodu, İşletme veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.
9.6. Kullanıcı, Hizmet'in kullanımı için verilen kodun veya Platformu kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde Kapsanya'nın ya da İşletme'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.
9.7. Hizmetin kullanımı için verilen kodun geçerli olacağı tarih ve süreler Platform’da satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan Fırsat Kodları veya Fırsat Çekleri geçerliliğini yitirecektir. Kullanıcı, süresinde kullanılmayan Fırsat Kodları veya Fırsat Çekleri nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
9.8. Kullanıcı, İşletme'nin münferit ve tek sorumlu olarak, Hizmetlere ilişkin, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren Hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca Hizmetler'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü Kullanıcı talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, İşletme'nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Kapsanya'nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Kapsanya'nın İşletme'nin Hizmetler'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve Kapsanya'dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İşletme'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Kapsanya, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Hizmetler dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki Kullanıcı başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve İşletme'ye rücu edebilir. Bununla birlikte, Kapsanya işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; Hizmetler dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.
9.9. Kullanıcı, Kapsanya'nın Hizmeti sunan kişi olmayıp, yalnızca İşletme ile Kullanıcı arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. Kapsanya, İşletme tarafından Kullanıcı'ya sunulan ve/veya sağlanan Hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. Kullanıcı, bu türlü talepleri yalnızca İşletme'ye karşı ileri süreceğini, Kapsanya'nın bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, Kapsanya'ya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak Kapsanya, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Hizmetler dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında Kullanıcı başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve İşletme'ye rücu edebilir. Bununla birlikte, Kapsanya işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; Hizmetler dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.
9.10. Platform aracılığı ile İşletme tarafından satılan Hizmet'in, kullanılmasının İşletme'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, Kullanıcı ile İşletme arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için Kullanıcı'ya tanınmış olan süreler fırsat detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin fırsat kodları Kullanıcı tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda Kapsanya'nın Kullanıcı'ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
9.11. Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili Hizmet'e ilişkin bedel Kapsanya tarafından İşletme'ye ödenmişse Kullanıcı'dan tahsil edilen bedelin Kullanıcı'ya iadesi İşletme tarafından yapılacaktır. Eğer İşletme'ye aktarılan bedel ile Kapsanya'nın tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, Kapsanya'nın yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. Kapsanya'nın İşletme'ye aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.12. Cayma Hakkı: (i) Cayma hakkı, Kullanıcı'nın kupon koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

(ii) Cayma hakkı, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen, İşletme’nin kontrolünde olmayan mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.

(iii) Cayma hakkı, kullanıcı'nın taleplerine bağlı olarak veya Kullanıcı’nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan yahut tek kullanımlık malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

(iv) Cayma hakkı, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar ile iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

(v) Cayma hakkı, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

(vi) Cayma hakkı, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

(vii) Cayma hakkı, İşletme tarafından sunulan Hizmet'in elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin durumlarda geçerli değildir.

(viii) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) gibi ürünlerin teslimine ve/veya ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler için, cayma hakkı, ancak İşletme tarafından Kullanıcı'ya iletilen ambalajın açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması halinde geçerlidir.

(ix) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 

(x) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
(xi) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili; otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili; halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen; taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili; artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

(xii) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

(xiii) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İşletme'lerin Platform aracılığı ile Kullanıcı'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesinin söz konusu olduğu (konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.